สวนสุขภาพลัดโพธิ์ ให้บริการเต็นท์ให้เช่า ใช้ในการจัดกิจกรรมนายกรัฐมนตรีในการเดินทางตรวจราชการจังหวัด